www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

Publicaties van Motief

Publicaties

Bevat alle publicaties

Motief is diep verontwaardigd over de recente uitspraken van Bart De Wever over radicalisering, racisme en Berbers.

Racisme benoemen als 'relatief', 'een gevoel' is een belediging voor al wie ooit met racisme te maken kreeg. Racisme en discriminatie zijn voor heel wat mensen nog steeds een alledaagse werkelijkheid. Dat blijkt bijvoorbeeld uit initiatieven als #dailyracism, uit talloze onderzoeken over racisme in Vlaanderen en uit gesprekken die we binnen onze vormingen met moslimjongeren voeren. Van politici verwachten we dan ook dat zij er eindelijk werk van maken om racisme effectief te bestrijden. Niet dat zij er zich zelf schuldig aan maken door een aantal negatieve ervaringen te veralgemenen, een hele groep als gesloten en crimineel af te schilderen en zo de discriminatie van deze mensen te legitimeren.Van politici verwachten we bovendien dat ze racisme niet gewoon 'betreurenswaardig' vinden, maar dat ze ervoor zorgen dat de antidiscriminatiewetgeving wordt toegepast en dat racisme bestraft wordt, net als elk ander onwettig feit of misdrijf.

Met zijn uitspraken getuigt De Wever niet alleen van minachting voor de slachtoffers van racisme en voor de antidiscriminatiewet, hij speelt ook met vuur. Heel wat gezaghebbende onderzoeken (oa Amy-Jane Gielen) geven immers aan dat 'de ervaring er niet bij te horen' één van de belangrijkste voedingsbodems vormt voor radicalisering. Wat daartoe bijdraagt, zijn: een achtergestelde sociale en economische positie, polarisatie, stigmatisering en wij/zij denken. En laat dat nu net zijn wat de uitspraken van De Wever (en daarvoor Theo Franken en Liesbeth Homans) doen.
Preventie van radicalisering ligt volgens diezelfde onderzoeken vooral in het tegengaan van polarisatie, discriminatie en racisme, stereotypen en vooroordelen. Motief probeert hierop in te zetten, met ons project Gezocht: Identiteit, met Dar El Salaam-reeksen en vele andere vormingsprogramma's.Als prominente politici echter met de regelmaat van de klok uitspraken doen die polarisering, stigmatisering en wij-zij-denken versterken, en groepen mensen het signaal geven dat zij hier niet gewenst zijn, dan blijft het dweilen met de kraan open.
Niet alleen voor Motief overigens, maar ook voor de vele geëngageerde jeugdwerkers, leerkrachten en hulpverleners in onze cursussen. Velen van hen stellen alles in het werk om een vertrouwensband op te bouwen met kwetsbare of uitgesloten jongeren. Met de uitspraken van onze NV-A-ministers worden die moeizaam opgebouwde vertrouwensbanden telkens opnieuw zwaar op de proef gesteld.

We sluiten ons dan ook aan bij de vele veroordelingen van de uitspraken van Bart De Wever en steunen de sit-in vanavond in Antwerpen.

 

Na de sit-in…

Het was hartverwarmend om te zien hoe gisterenavond een erg diverse groep mensen bijeenkwamen om te protesteren tegen de racistische uitspraken van Bart De Wever. Mensen van alle leeftijden, verschillende origines, ouders met kinderen,… gaven een krachtig signaal dat zij racisme verwerpen.

Het was schokkend om te zien hoe daar door de Antwerpse overheid op gereageerd werd. De oproerpolitie werd massaal ingezet om de vreedzame en rustige actie de kop in te drukken. Mensen werd geïntimideerd en behandeld als relschoppers. En ondertussen werden ook al organisaties bedreigd met het intrekken van hun subsidies. Dit laat zien dat racisme niet alleen in de hoofden van een aantal mensen zit, maar ook in de instellingen en structuren van onze samenleving. Het laat zien dat het recht op vrije meningsuiting witte politici beter wordt beschermd dan dat van anti-racistische burgers of organisaties.

Als we echt komaf willen maken met racisme, dan moeten we ook het racisme dat in instellingen en structuren zit ingebakken, durven aanpakken. Dan moeten politici en instellingen acties ondernemen om discriminatie op de arbeidsmarkt, de huizenmarkt, de politie,… met concrete beleidsmaatregelen weg te werken. Dat niet elke politicus of daartoe bereid is, is de voorbije dagen nog maar eens erg duidelijk aangetoond. Daarom roepen we burgers en organisaties op om een eensgezinde vuist tegen racisme maken en beleidsmakers te blijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid en plicht om racisme aan te pakken.

 


vzw Motief biedt uw school of jeugdwerkorganisatie een aantal vormingsmaterialen en methodieken aan omtrent levensbeschouwelijke diversiteit. Voor mensen actief in het onderwijs of jeugdwerk gelden op dit moment uitzonderlijke kortingen. Als je onderstaande 3 publicaties als één pakket bestelt, krijg je zelfs 50% korting: ipv 90 euro betaal je dan 45 euro + verzendkosten.

 

Vormingsmateriaal voor onderwijs

 

Levensbeschouwelijke diversiteit in het onderwijs (UITVERKOCHT)

brochure

Scholen bepalen mee het wereldbeeld van jongeren en vormen hen tot burgers in de wereld van morgen. Daarom is het belangrijk dat zij jongeren leren omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit. Deze brochure wil beleidsmensen uit het onderwijs, personeelsleden en leerkrachten ondersteunen om een diversiteitsbeleid met aandacht voor levensbeschouwing uit te bouwen. In een eerste deel worden een aantal belangrijke concepten bijeen gebracht, zoals levensbeschouwing, identiteit, integratie, secularisering, scheiding van Kerk en Staat. Deze concepten zijn cruciaal om een visie en beleid rond levensbeschouwelijke diversiteit op te bouwen. In een tweede deel worden handvaten aangereikt voor het uitwerken van een diversiteitsbeleid met aandacht voor levensbeschouwing. Alles wordt voorgesteld aan de hand van voorbeelden en met verwijzingen naar relevante literatuur.

 

 

Vormingsmateriaal voor onderwijs en jeugdwerk

dvd: Islam what's the difference?

dvd-project-klein

Op de dvd ‘Islam - what’s the difference?’ interviewen we verschillende moslimjongeren over thema’s als identiteit, relaties en burgerschap. Voelen deze jongeren zich thuis in onze samenleving? Hoe ziet hun ideale partner eruit? Wat betekent moslim zijn voor hen? Hoe kijken zij naar de toekomst? Op de dvd reflecteren ook een aantal academici en jongerenwerkers over de uitspraken van de geïnterviewde jongeren.

Met de bijhorende handleiding vormt deze dvd een boeiend werkinstrument voor leerkrachten en jongerenwerkers die met jongeren bovenstaande thema’s willen bespreken. De interviews werden afgenomen door de Nederlandse comedian Salahedinne.

Normale prijs: €12 + verzendkosten -> nu: €10 + verzendkosten
Klik hier om te bestellen

 

 

 

Methodiekendoos Jongeren Islam Gender (UITVERKOCHT)

methodiekendoos

Deze methodiekendoos bevat acht methodieken om met kleine groepjes moslimjongeren te werken rond hun zoektocht naar een islamitische identiteit. Deze zoektocht is een complex proces waarbij veel factoren een rol spelen. Zo is er de relatie met andere moslims, met leeftijdsgenoten en met familie, maar ook de negatieve beeldvorming over islam. Verder zijn er de talrijke discussies over “wat een goede moslim is”, het afbakenen van een eigen groep, het zoeken naar rolmodellen en betekenisvolle figuren) uit de geschiedenis van de islam, … Hoewel al deze factoren onderling met elkaar verbonden zijn, neemt elke methodiek één factor als invalshoek. Elke methodiek bestaat uit een handleiding en werkmateriaal (kaartjes, werkbladen, affiches). Mits enige aanpassingen kunnen verschillende methodieken ook gebruikt worden voor individuele gesprekken (bijvoorbeeld in de hulpverlening), voor grotere groepen (bijvoorbeeld klasgroepen) en voor groepen van jongeren met verschillende levensbeschouwingen.

 

 


 

Advies en vorming op maat voor onderwijs

Omgaan met (levensbeschouwelijke) diversiteit

Meer en meer worden scholen geconfronteerd met personeelsleden en leerlingen die levensbeschouwelijk divers zijn. Dit roept heel wat vragen op: Welke visie hebben we op thema's als emancipatie, integratie, neutraliteit, racisme, samenleven, enz...? Waar liggen onze grenzen in het meegaan in de vragen van de leerkrachten of leerlingen? Welke methodieken zijn geschikt voor het werken met diverse groepen? Hoe gaan we om met racisme en islamofobie? Welke kennis en competenties hebben onze personeelsleden nodig om met een diverse groep te werken? 

vzw Motief begeleidt het zoekproces hierrond in uw school en geeft training aan uw personeelsleden.

 

Veranderingsprocessen omtrent levensbeschouwelijke identiteit in organisaties

Vandaag maken heel wat scholen een veranderingsproces door omtrent de eigen identiteit. De levensbeschouwelijke diversiteit binnen de school roept een nieuwe vragen op. Hoe gaan wij om met de reële verschillen in (geloofs)overtuiging, normen en waarden? Hoe werken we dan samen aan een gemeenschappelijke missie? Wat betekent een actief pluralistische houding in onze school? Kan openheid voor de bestaande verschillen onder personeelsleden en leerlingen samengaan met de keuze om de oorspronkelijke traditie van de organisatie als inspiratiebron te behouden? 

vzw Motief begeleidt het zoekproces hierrond binnen uw school.

 

Jongeren en islam - samen zoeken naar identiteit

Veel moslimjongeren zijn op zoek naar hun identiteit en de rol die het geloof hierin speelt. Daarbij worden ze beïnvloed door allerlei factoren, zoals media, politieke propaganda, leeftijdsgenoten, geloofsgenoten van allerlei strekkingen, en niet- of andersgelovigen. Hoe voer je met jongeren het gesprek hierover? Hoe neem je hun vragen ernstig? Hoe kan je hen ondersteunen om antwoorden of richtingwijzers te vinden bij de vragen waarmee ze worstelen? 

vzw Motief begeleidt het zoekproces hierrond in uw school en biedt uw medewerkers training en werkvormen aan om dit thema met jongeren aan te snijden.

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren